Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10.11.2011 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπία κ. Ἰωὴλ παρέστη στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κυροῦ Δαμασκηνοῦ, πρώην Μητροπολίτου Ἐλβετίας, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Σανμπεζὺ τῆς Γενεύης.

Κατὰ τὴν ἐπικήδειο προσφώνησή του ὁ Σεβασμιώτατος ἀπευθυνόμενος στὸν ἐκλειπόντα ἱεράρχη εὐχήθηκε:
  • Νὰ ἐκπληρωθεῖ στὸ πρόσωπό του ἡ λειτουργικὴ αἴτησις τῆς «καλῆς ἀπολογίας» ἐνώπιον τοῦ Κυρίου.
  • Νὰ ἀξιωθεῖ τῆς μεγίστης χαρᾶς τῆς θέας τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου, τὸ μεγαλύτερο δῶρο γιὰ ἕναν ἄνθρωπο καὶ ἰδιαίτερα γιὰ ἕναν Ἱεράρχη.
  • Νὰ κατανοήσει καὶ νὰ βιώσει πλήρως τὰ μυστήρια, τὴν λύση τῶν ὁποίων ἐκζήτησε στὴν ζωή του ὡς θεολόγος ἄριστος κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐπιγείου βίου του, ἀφοῦ πλέον θὰ μπορεῖ νὰ κατανοεῖ τὴν οὐράνια πραγματικότητα ὄχι «ἐν ἐσόπτρῳ καὶ ἐν αἰνίγματι», ἀλλὰ «καθὼς ἐστί».
  • Νὰ κυκλώσει τὸ ἐπουράνιο θυσιαστήριο, στὸ ὁποῖο κατὰ τοὺς μυστικοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας λειτουργὸς καὶ θύμα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, σὲ μία ἀτελεύτητη θεία λειτουργία.
  • Νὰ χρησιμοποιήσει τὴν παρρησία ποὺ δίδεται στοὺς σεσωσμένους εὐχόμενος ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου κοινότητος τὴν ὁποία ἐποίμανε καὶ διακόνησε ἐπὶ πολλά ἔτη.
Τελείωσε δὲ τὴν ὁμιλία του μὲ τὰ ἐξῆς λόγια:
«Λοιπὸν, Δέσποτά μου, πορεύου τώρα τὴν ὁδὸν πέρα τοῦ ποταμοῦ τὴν ὁδηγοῦσαν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν καὶ ζῆσε αἰώνια μαζὶ μὲ τὸν Χριστόν, τὸν ὁποῖον ἠγάπησες.»