Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 
            Ἔδεσσα,  6 Μαρτίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας προσφέρει τὴ συνεργασία Της στὴ Διεύθυνση Γεωργίας προκειμένου νὰ διευκολύνει τὴ δωρεὰν διανομὴ τροφίμων σὲ ἄπορες οἰκογένειες. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἐνοριακῶν
Φιλοπτώχων παραλαμβάνουν τὶς αἰτήσεις καὶ τὰ δικαιολογητικά, ἐφόσον βέβαια αὐτὰ εἶναι πλήρη καὶ σύμφωνα μὲ τὶς προδιαγραφὲς ποὺ ἔχει καθορίσει ἡ Διεύθυνση Γεωργίας βάσει κοινῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης. Στὴ συνέχεια οἱ αἰτήσεις καὶ τὰ δικαιολογητικὰ προωθοῦνται ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη στὴ Διεύθυνση Γεωργίας. Ἐκεῖ γίνεται ἡ τελικὴ ἀξιολόγηση τῶν αἰτήσεων καὶ καταρτίζεται ὁ κατάλογος τῶν δικαιούχων, ὁ ὁποῖος ἰσχύει γιὰ ἕνα ἔτος.

Δυστυχῶς ὅμως, εἴτε ἀπὸ ἄγνοια, εἴτε ἀπὸ κακὴ πληροφόρηση, οἱ ἐφημέριοι τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις καὶ ὁ Μητροπολίτης προσωπικὰ γίνονται ἀποδέκτες παραπόνων ὁρισμένων ἀδελφῶν, τῶν ὁποίων οἱ αἰτήσεις ἔχουν ἀπορριφθεῖ. Διευκρινίζουμε λοιπὸν σὲ ὅλους ὅτι, οὔτε οἱ ἐφημέριοι, οὔτε οἱ ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οὔτε βεβαίως ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης ἔχουν δικαιοδοσία νὰ ἀπορρίπτουν ἢ νὰ ἐγκρίνουν αἰτήσεις. Ἁρμοδιότητα τέτοια ἔχει μόνον ἡ Διεύθυνση Γεωργίας καὶ αὐτὴ καταρτίζει τοὺς ὁριστικοὺς καταλόγους τῶν δικαιούχων.

Ὑπογραμμίζουμε ἐπίσης, ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις ὀφείλουν νὰ δέχονται καὶ νὰ προωθοῦν στὴ Διεύθυνση Γεωργίας μόνο τὶς νόμιμες αἰτήσεις, ὅπως προαναφέραμε. Ἡ ἀνεξέλεγκτη προώθηση ἄκυρων αἰτήσεων θὰ ἀποτελοῦσε παράτυπη καὶ ἀνεπίτρεπτη ἐνέργεια παραπλάνησης τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν, ἡ ὁποία σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει σοβαρὲς κυρώσεις.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς ὅλους ὅσους ἀντιμετωπίζουν προβλήματα ἢ ἔχουν ἀπορίες νὰ ἀπευθύνονται στὸν ὑπεύθυνο κληρικὸ τοῦ Φιλοπτώχου τῆς ἐνορίας τους καὶ ὄχι στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, χωρὶς ὅμως νὰ ἐγείρουν ἀπαιτήσεις ποὺ ὑπερβαίνουν τὰ νόμιμα ἢ ποὺ ἀνήκουν στὴ δικαιοδοσία τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν.Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις, μὲ προηγούμενη ἐγκύκλιο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου ἔχει ἤδη ἐνημερώσει τὶς ἐνορίες γιὰ τὶς προϋποθέσεις ἐγκυρότητος τῶν αἰτήσεων, ἐπισυνάπτοντας καὶ τὴν ἐγκύκλιο τῆς Διεύθυνσης Γεωργίας.

Προκειμένου νὰ ἐγκριθεῖ μία αἴτηση:

  1. Ὁ αἰτὼν δὲν πρέπει νὰ εἶναι τρίτεκνος ἢ πολύτεκνος. Οἱ τρίτεκνοι καὶ πολύτεκνοι λαμβάνουν τὰ τρόφιμα μέσῳ τῶν συλλόγων τους. Δὲν μποροῦν νὰ συμπεριληφθοῦν καὶ στοὺς καταλόγους τῶν Φιλοπτώχων. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ὅσους λαμβάνουν τρόφιμα μέσῳ ἄλλων συλλόγων, στοὺς ὁποίους ἀνήκουν (π.χ. σύλλογοι ἀναπήρων, παλλινοστούντων κ.λπ.)
  2. Ἡ αἴτηση πρέπει νὰ συνοδεύεται ὁπωσδήποτε ἀπὸ φωτοτυπία ταυτότητος, ἔγκυρο ἐκκαθαριστικὸ ἐφορίας τοῦ τρέχοντος οἰκονομικοῦ ἔτους καὶ πρόσφατο πιστοποιητικὸ οἰκογενειακῆς κατάστασης. Ἂν λείπει κάποιο ἀπὸ τὰ παραπάνω δικαιολογητικὰ ἡ αἴτηση ἀπορρίπτεται.
  3. Τὸ εἰσόδημα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὸ ἐκκαθαριστικὸ δὲν μπορεῖ νὰ ξεπερνᾶ τὸ ποσὸ τῶν 12.000 € γιὰ ἕνα πρόσωπο, 15.000€ γιὰ ἀνδρόγυνο, 18.000€ γιὰ ἀνδρόγυνο μὲ ἕνα τέκνο καὶ 21.000€ γιὰ ἀνδρόγυνο μὲ δύο τέκνα, ἐφόσον τὰ τέκνα εἶναι προστατευόμενα ἢ σπουδάζουν.
  4. Ἡ αἴτηση πρέπει νὰ ὑποβάλλεται μέσα στὰ χρονικὰ ὅρια τῆς προθεσμίας ποὺ ἔχει ἀνακοινωθεῖ. Ἡ προθεσμία ὑποβολῆς αἰτήσεων στὶς ἐνορίες γιὰ τὸ 2012 ἔχει ἤδη παρέλθει (15.2.12).
  5. Ἡ ὑποβολὴ τῶν αἰτήσεων καὶ ἡ διανομὴ τῶν τροφίμων γίνεται ἐντελῶς δωρεάν.Τονίζουμε ὅτι ὁ κατάλογος τῶν δικαιούχων ἰσχύει μόνο γιὰ ἕνα ἔτος. Γιὰ τὸ ἑπόμενο ἔτος χρειάζεται νέα ὑποβολὴ αἰτήσεως καὶ δικαιολογητικῶν ἀπὸ ὅλους.ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ