Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. ΙΩΗΛ ἀπηύθυνε μήνυμα σὲ διδάσκοντες καὶ διδασκόμενους μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους 2012-2013.


Πρὸς
τοὺς διδασκάλους καὶ μαθητὲς τῶν σχολείων
τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου μαθητὲς καὶ διδάσκαλοι·
Μιὰ περιεκτικὴ ἀρετή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ βασικότατη προϋπόθεση γιὰ τὴν πρόοδο, τόσο στὴν μάθηση, ὅσο καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα πεδία τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ μεγαλοφροσύνη. Γιὰ νὰ προοδεύσει κάποιος εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι μεγαλόφρων, ὄχι ὅμως ὑπερήφανος. Μεγαλόφρων εἶναι ὅποιος ἔχει ἐπίγνωση τοῦ μεγαλείου του. Στὸν ἄνθρωπο ταιριάζει στὴν φύση του νὰ εἶναι μεγαλόφρων· διότι μᾶς διδάσκει ἡ Γραφὴ ὅτι εἴμαστε ζωντανὲς εἰκόνες τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων, καὶ ἀκόμη περισσότερο, ὡς βαπτισμένοι χριστιανοί, ἔχουμε προορισμὸ νὰ γίνουμε θεοὶ κατὰ χάριν· νὰ λάβουμε ὡς δωρεὰ ὅ,τι ὁ Θεὸς ἔχει ἀπὸ τὴν φύση Του.
Ἀφοῦ λοιπὸν ὑπάρχουμε γένος Θεοῦ, ἂς μὴν περιφρονοῦμε τὴν σοφία καὶ τὴν μάθηση, διότι ἀπὸ τὸν Θεὸ προέρχονται καὶ μὲ Αὐτὸν μᾶς ἐξομοιώνουν. Φτάνει βέβαια νὰ διακρίνουμε πάντοτε τὴν ἀληθινὴ σοφία ἀπὸ τὴν ψευδῆ, καὶ τὴν μὲν πρώτη νὰ τὴν ἐπιζητοῦμε μὲ πολὺ ζῆλο, ἐνῶ τὴν δεύτερη νὰ τὴν βδελυσσόμαστε ὡς καταστροφική.
Ἐπειδὴ στὶς ἡμέρες μας οἱ ἄνθρωποι ἀγνοοῦμε τὴν θεία προέλευση καὶ προορισμό μας, καὶ ἐπίσης, ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουμε ἢ δυσκολευόμαστε νὰ πιστεύσουμε ὅτι ρίζα καὶ πηγὴ τῆς ἀληθινῆς σοφίας εἶναι ὁ Θεός, γι' αὐτὸ καὶ σπανίζουν οἱ πραγματικὰ μεγάλοι καὶ σπουδαῖοι καὶ σοφοὶ ἄνθρωποι.
Ὡς ποιμενάρχης τῆς εὐλογημένης αὐτῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, προτρέπω ὁλοψύχως ὅλους, διδάσκοντες καὶ διδασκομένους, ἐνθυμούμενοι τὴν ὑψηλὴ ἀποστολή τους, νὰ ἐπιδοθοῦν μὲ ἐνθουσιασμὸ στὴν ἀπόκτηση καὶ τὴν μετάδοση τῆς σοφίας καὶ γνώσεως.
Καλὴ καὶ εὐλογημένη σχολικὴ χρονιὰ σὲ ὅλους.

Πρὸς Θεὸν Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ΙΩΗΛ