Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ''ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ''

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ''ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ'' 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/29-06-2020

Ανακοινώνουμε ότι το Ίδρυμα Προστασίας «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ» του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών προτίθεται να προχωρήσει σε πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (2 άτομα), Αποφοίτων Π.Ε., προκειμένου να παράσχουν υπηρεσίες ενίσχυσης, ψυχολογικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης προς τα άπορα, ορφανά ή εγκαταλελειμμένα κορίτσια που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας Γιαννιτσών.

Η παραπάνω πράξη είναι μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
Το έργο «Υποστηρικτικές δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού» υποστηρίζει τις ανάγκες του Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ», είναι προϋπολογισμού 98.300,00€ και χρονικής διάρκειας 42 μηνών και αφορά την απασχόληση συνολικά δυο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Θέσεις εποχικού προσωπικού
Υπηρεσία (Ν.Π.Ι.Δ.) Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας «Παναγία η Οδηγήτρια»
Έδρα Γιαννιτσά
Ειδικότητα 1 εργαζόμενος Κοινωνικός Λειτουργός, 1 εργαζόμενος Ψυχολόγος
Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης και για 42 μήνες
Αριθμός ατόμων 2 (δύο)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Απαιτούμενα προσόντα
Τίτλοι σπουδών
Για την θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού:
Πτυχίο (ΠΕ 30) Κοινωνικών Λειτουργών
Πτυχίο (ΠΕ 78) Κοινωνικών Επιστημών

Για την θέση εργασίας Ψυχολόγου:
Πτυχίο (ΠΕ 23) Ψυχολόγων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής & το πλήρες Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 14:30.
Το πλήρες τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και η Αίτηση βρίσκονται αναρτημένα στη δικτυακή πύλη του Ιδρύματος https://eippg.weebly.com/anakoinoseis καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας, www.giannitsa.gr

Πληροφορίες παρέχονται σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ. από το Γραφείο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών, Πλατεία Μητροπόλεως - 58100 Γιαννιτσά, στο τηλέφωνο 2382023886.

Το Διοικητικό Συμβούλιο