Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» ἀνακοινώνει τὴν ἔναρξη ἐγγραφῶν γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος 2011-12 ἀπὸ 15 Σεπτεμβρίου μέχρι καὶ 10 Ὀκτωβρίου τοῦ 2011.

Ἡ Σχο­λὴ Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἐ­δέ­σ­­­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­­λί­τη Ἐδέσ­σης, Πέλ­λης καὶ Ἀλ­μω­πί­ας κ. Ἰ­ω­ὴλ τὸν Σε­πτέμ­βριο τοῦ 2003. Ἀ­πὸ τὸν Αὔ­γου­­στο τοῦ 2004 ἡ Σχο­λὴ ἀνα­γνω­ρί­στη­κε ἀ­πὸ τὸ Κρά­τος (ΦΕΚ 1225, τ. Β΄, 10-8-04).
Τὴ σχο­λή δι­ευ­θύ­νει, ὡς Καλ­­λι­τε­χνι­­κὸς Δι­ευ­­θυν­τής, ὁ τ. Δ/ν­τὴς τοῦ Μου­σι­κοῦ Σχο­λεί­ου Γι­αν­νι­τσῶν, Μουσικοδιδάσκαλος κ. Ἀν­τώ­­νιος Πα­τρώ­νας, Ἄρχοντας Ὑμνω­δὸς τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Τὸν Σε­πτέ­μ­­βρι­ο τοῦ 2004 δι­ε­νερ­γή­θη­καν οἱ πρῶ­τες κα­τα­τα­­κτή­ρι­ες ἐ­ξε­τά­­σεις. Τὸν Ἰ­ού­νιο τοῦ 2005 (22/6) δι­ε­νερ­γή­θη­καν οἱ πρῶ­τες πτυ­χια­κὲς καὶ δι­πλω­μα­τι­κὲς ἐξε­τά­σεις καὶ ἐκδό­­θηκαν τὰ πρῶ­τα πτυ­χί­α καὶ δι­πλώ­­μα­τα. Ἐτησίως φοιτοῦν στὴ Σχολὴ περὶ τοὺς 150 μαθητὲς καὶ μαθήτριες.


Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν ἀπό 15 Σεπτεμβρίου 2011 νὰ προσέρχονται:
  1. Στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴν Ἔδεσσα καθημερινὰ (ἐργάσιμες) 09.00-13.00. Ὑπεύθυνος ὁ κ. Ἀθανάσιος Δημητρίου, Λογιστὴς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως (τηλ. 2381023500 ἐσωτερικὸ 5).
  2. Στὴ Γραμματεία τῆς Σχολῆς, στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Γιαννιτσῶν (τηλ. 2382022796). Ὧρες ἐγγραφῶν 18.00-21.00μ.μ. κάθε Τρίτη καὶ Πέμπτη.
  3. Ὅσοι λόγῳ διαμονῆς ἐκτὸς Ἐδέσσης ἢ Γιαννιτσῶν δυσκολεύονται νὰ προσέλθουν στὰ παραπάνω σημεῖα ἐγγραφῶν, μποροῦν νὰ  ἀπευθύνονται στοὺς ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν τους ἢ νὰ ἐπικοινωνοῦν τηλεφωνικά.


ΝΕΑ ΔΩΡΕΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑ
Γιὰ τὸ νέο σχολικὸ ἔτος θὰ λειτουργήσουν δωρεὰν εἰσαγωγικὰ τμήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς γιὰ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ
Στὰ Γιαννιτσὰ θὰ λειτουργήσει ἐπίσης τμῆμα Ποντιακῆς Λύρας.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ διδάξουν στὴ Σχολὴ καὶ διαθέτουν Δίπλωμα Διδασκάλου Βυζαντινῆς Μουσικῆς, πρέπει νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὴ Γραμ­ματεία τῆς Σχολῆς καὶ νὰ καταθέσουν τὰ ἀπαραίτητα δικαι­ο­λο­γη­τι­κὰ μέχρι τίς 20-9-11.