Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, στὶς 5:00 μ.μ., στὸν Ἱ­ε­ρὸ Κα­θε­δρι­κὸ Να­ὸ τῆς Ἁ­γί­ας Σκέ­πης Ἐδέσσης θὰ τε­λε­σθεῖ, ὅ­πως κά­θε χρό­νο, ὁ Ἑ­σπε­ρι­νὸς τῆς Συγ­χω­ρή­σε­ως. Στὸν Ἑ­σπε­ρι­νὸ θὰ χο­ρο­στα­τήσει ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας, κ. ΙΩΗΛ καὶ θὰ συμ­με­τά­σχουν ὅ­λοι οἱ ἱ­ε­ρεῖς τῆς πό­λε­ως.
Ἐπίσης, ἀπὸ τὴν ἐρχόμενη Παρασκευὴ 2 Μαρτίου καὶ κάθε Παρασκευὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σκέπης καὶ ὥρα 8:45 μ.μ. θὰ τελεῖται δεύτερη ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν πρὸς τὴν Θεοτόκο. Αὐτὸ γίνεται, γιὰ νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ συμμετάσχουν στὴν ἀκολουθία αὐτὴ καὶ ὅσοι πιστοὶ λόγῳ ἐργασίας ἀδυνατοῦν νὰ προσέλθουν νωρίτερα.